On Tour 2015

2015 zal nog meer in het teken staan van verbinden. Ondernemers, scholieren, studenten en hun opleiders worden nog meer aan elkaar gekoppeld door een ‘tour’ te organiseren waarbij mensen elkaar op de werkvloer ontmoeten en het gesprek aan gaan: ‘Limburg & Co on Tour’. Tijdens deze bezoeken geven scholieren van VMBO, MBO en Technasium en studenten HBO en UM een presentatie als eindproduct van hun onderwijsopdracht. Deze presentaties dragen mogelijke oplossingen aan voor probleemstellingen die vooraf door ondernemers zijn aangegeven.

Tijdens de eindpresentaties van de genomineerden op 20 november vindt een bijeenkomst plaats in Villa Flora te Venlo voor alle deelnemers die aan de Limburg & Co on Tour hebben deelgenomen. Voor deze manifestatie worden 3 van de 14 presentatieteams genomineerd om te pitchen ten overstaan van alle deelnemers. Uit deze 3 genomineerden wordt één winnaar geselecteerd door een vooraf samengestelde jury.De deelnemende bedrijven
en bijbehorende onderwijsopdrachten:

Opdrachtomschrijving:

De doelstelling van Arion is om met Swash Europees marktleider te zijn in 2020. Een goede internationale merkpositionering is daarom van groot belang. Op dit moment loopt bij Arion een branding project waarin de merkpositionering van het merk “Swash” opnieuw onder de loep wordt genomen.
Om aan te sluiten op internationale wensen en behoeften, kan het interessant en zinvol zijn om onderzoek te doen naar “wassen” of “de lichaamswassing” vanuit een cultureel, filosofisch, antropologisch en/of historisch perspectief. Voorbeelden van onderwerpen die interessant zijn om te onderzoeken zijn rituelen en processen rondom wassen in verschillende landen, eventuele verschillen in behoeften met betrekking tot de lichaamswassing, de oorsprong van wassen of de wijze waarop het technische proces van het wassen aan verpleegkundigen wordt onderwezen.

Opdrachtomschrijving:

Wat vinden young professionals belangrijk in een zaadbedrijf als toekomstige werkgever? Bijvoorbeeld social benefits, werk omgeving, salaris, uitdagende baan, job security, status/naamsbekendheid van het bedrijf. De young professionals gaan het bedrijf of de sector een spiegel voorhouden.

Opdrachtomschrijving:

Een van de toepassingsmogelijkheden van de Brightbox is de invloed van licht op smaak. Er wordt een breed gamma aan gewassen geselecteerd die vanuit smaak belangrijk zijn. Deze gewassen worden bij een 8-tal lichtregimes opgekweekt en beoordeeld op smaak. Dit moet leiden tot een keuzetabel en protocol voor Botany, die hiermee potentiële klanten kan enthousiasmeren over de toepassing van de Brightbox.; de zgn. sales argumenten. Verwacht wordt dat er tevens en voorbeeldcase acquisitie smaak wordt opgesteld en een eerste aanzet voor een showcase. Tot slot wordt een inventarisatie gemaakt van de bijbehorende kosten van dergelijke metingen.

Opdrachtomschrijving:

Een van de toepassingsmogelijkheden van de Brightbox is de invloed van licht op smaak. Er wordt een breed gamma aan gewassen geselecteerd die vanuit smaak belangrijk zijn. Deze gewassen worden bij een 8-tal lichtregimes opgekweekt en beoordeeld op smaak. Dit moet leiden tot een keuzetabel en protocol voor Botany, die hiermee potentiële klanten kan enthousiasmeren over de toepassing van de Brightbox.; de zgn. sales argumenten. Verwacht wordt dat er tevens en voorbeeldcase acquisitie smaak wordt opgesteld en een eerste aanzet voor een showcase. Tot slot wordt een inventarisatie gemaakt van de bijbehorende kosten van dergelijke metingen.

Opdrachtomschrijving:

Optical character recognition (OCR), of in het Nederlands: optische tekenherkenning is een transformatie waarbij uit een afbeelding van een tekst door middel van patroonherkenning alle tekens uit de afbeelding als zodanig worden herkend en apart opgeslagen door een computer(programma). Oftewel, de tekst uit een afbeelding wordt omgezet in bewerkbare tekst. Voor dit project willen we een opstelling waarbij Smartphone IMEI labels gefotografeerd worden en hieruit middels OCR het IMEI en het serienummer (s/n) en wellicht de typenaam gehaald worden. Deze zullen worden weggeschreven in een database. Dit gebeurt momenteel door de monteurs zelf en dit zal tijd en fouten reduceren. Het implementeren van de opstelling in onze productieomgeving kan eventueel als een volgende projectstap uitgevoerd worden.

Opdrachtomschrijving:

Het is een oude wens van onze brouwerij om reststoffen van het brouwproces te gebruiken voor papier/bierviltjesproductie.
Hugo Bloksma van Studio Dirk Ploos van Amstel is met het idee gekomen om de restanten van de hopoogst en dan met name de strengen te gebruiken voor papierfabricage. Deze reststof van hopstrengen gaat nu naar de verbranding. Hierover is reeds contact gelegd met van Houtum.
Van Houtum wil wel meewerken aan verder onderzoek middels hun kennis en het beschikbaar stellen van labfaciliteiten. Het project omvat een aantal onderzoeksaspecten, het uitzetten van een marsroute naar de proeven en deskresearch, waarbij o.a. het in kaart brengen van de huidige toepassingen en eigenschappen van hopstrengen belangrijke aandachtspunten vormen.
De wens is dat dit project leidt tot het maken van Gulpener bierviltjes op basis van deze reststof.

Opdrachtomschrijving:

In de huidige visie spelen ‘slimme’ objecten een sleutelrol in Internet of Things. Dit omdat ingebedde informatie- en communicatietechnologie het potentieel heeft om de bruikbaarheid van objecten revolutionair te doen toenemen. Met gebruik van sensors kunnen deze hun omgeving in zich opnemen en via ingebedde netwerktechnologie kunnen ze met elkaar communiceren, internetdiensten gebruiken en met mensen interageren. Dit levert meerdere nieuwe uitdagingen op. Eén ervan is de bulk big data die hieruit voortvloeit. Deze dient transparant en overzichtelijk gemaakt te worden.
Wij dagen Limburgse studenten uit zich te verdiepen in deze materie!
Hoe gaan we de data transparant en inzichtelijk maken?

Opdrachtomschrijving:

In de huidige visie spelen ‘slimme’ objecten een sleutelrol in Internet of Things. Dit omdat ingebedde informatie- en communicatietechnologie het potentieel heeft om de bruikbaarheid van objecten revolutionair te doen toenemen. Met gebruik van sensors kunnen deze hun omgeving in zich opnemen en via ingebedde netwerktechnologie kunnen ze met elkaar communiceren, internetdiensten gebruiken en met mensen interageren. Dit levert meerdere nieuwe uitdagingen op. Eén ervan is de bulk big data die hieruit voortvloeit. Deze dient transparant en overzichtelijk gemaakt te worden.
Wij dagen Limburgse studenten uit zich te verdiepen in deze materie!
Hoe gaan we de data transparant en inzichtelijk maken?

Opdrachtomschrijving:

Studenten dienen uit één van onze restmaterialen een innovatief product te ontwerpen of toepassing te zoeken; ’het sluiten van een kringloop’.

Opdrachtomschrijving:

Is er voldoende draagkracht, zowel financieel als praktisch, maar ook maatschappelijk
(Co2 reductie, minder congestie op de weg) om de trimodale (public) terminal aan de Beatrixhaven in Maastricht in te zetten voor fijnmazige distributie aan de Maastrichtse (binnen)stad?

Is het mogelijk om bijvoorbeeld lading bestemd voor de stad via het spoor en/of water bij onze terminal aan te leveren en deze vervolgens met speciale voertuigen in de stad te bezorgen?

Onze uitdaging ligt in het feit dat wij ons enkel op de (zware) industrie richten en daarom een blinde vlek hebben ontwikkeld voor andere kansen, zoals het beleveren van bijvoorbeeld detailhandel/groothandel en dergelijke in de stad.

Opdrachtomschrijving:

Het verder introduceren en vermarkten van kunststof spuitgietproducten met behulp van het
‘Mucell’ procedé. De voordelen ten opzichte van het standaard spuitgietproces zijn: gewichtsbesparing, milieuvriendelijker, maatvaster product, designvrijheid en snellere cyclustijden. Het onderzoek richt zich op de marktpotentie in de automobiel- en vliegtuigindustrie.

Opdrachtomschrijving:

Medewerkers van WP Haton worden uitgenodigd om in het Blue Innovation Center hun ideeën te delen met andere collega’s, als het gaat om een machine door te ontwikkelen, dan wel een nieuw concept te bespreken. Dit betekent dat medewerkers van verschillende afdelingen en verschillende werk -en denkniveaus regelmatig deelnemen aan besprekingen in het Blue Innovation Center.
Hoe kunnen we nu garanderen dat we niet vervallen in het ‘oude’ denken en de praktische ideeën van de vloer worden overspoeld door de technische oplossingen van de hoger opgeleiden? In dit model is samenwerking tussen verschillende mensen belangrijk: Hoe zou je hier middelen/platforms kunnen inzetten om die samenwerking te verbeteren en onze Blue box (servicepreperaat) naar de ‘next level’ te kunnen brengen!powered by