Reglement 2017

Download reglement 2017
Algemeen
  1.1 De InnovAward is in 2012 in het leven geroepen op initiatief van de Provincie Limburg. Aan deze award is ook een aantal aan het bedrijfsleven gelieerde organisaties verbonden, welke op de website www.limburgenco.nl staan vermeld.
  1.2 De InnovAward heeft als doel:
  a. bekendheid te geven aan en belangstelling te wekken voor positieve innovatieve
  ontwikkelingen in de Limburgse economie;
  b. het grote belang te benadrukken van een gezond ondernemingsklimaat voor
  innovaties in Limburg;
  c. creatief en innovatief ondernemerschap te stimuleren;
  d. het belonen en onderscheiden voor goede innovatiekracht. Criteria die daarbij worden
  gehanteerd zijn: Innovatie, Realiteitszin, Economische spin off voor Limburg,
  Marktintroductie en Duurzaamheid.
  1.3 De InnovAward wordt tweejaarlijks uitgereikt aan maximaal drie winnaars en hieraan is een
  beloning gekoppeld van € 30.000,00 per winnaar, welk bedrag dient te worden besteed aan het winnende product of proces, zoals in artikel 2.1 omschreven.
Gerechtigd tot deelname
  2.1 Deelname aan de InnovAward staat open voor ondernemingen, bedrijven, samenwerkingsverbanden van bedrijven en onderzoeksinstellingen die een innovatief product of proces1 ontwikkelen dat een aantoonbare economische spin off heeft, zoals omschreven in 5.1.c heeft in Limburg, of deze in de nabije toekomst kan/zal genereren.
  2.2 Indien een deelnemer reeds eerder de InnovAward gewonnen heeft, staat het die deelnemer vrij om in navolgende jaren opnieuw deel te nemen.
Inschrijving
  3.1 Inschrijving kan enkel geschieden door middel van het daartoe bestemde inschrijfformulier, dat via de link op de website www.limburgenco.nl online is in te vullen. De inschrijftermijn wordt geopend op 1 februari 2017 en sluit op 31 maart 2017.
  3.2 Nadat een inschrijfformulier digitaal is ontvangen, ontvangt de inzender daarvan een ontvangstbevestiging per email.
  3.3 Enkel een volledig ingevulde en tijdige inschrijving leidt tot deelname.

1) Deze producten of processen worden in het vervolg van dit Reglement ook aangeduid als ‘inschrijving(en)’en/of ‘project(en)’.

  3.4 Onvolledige en/of niet tijdige inschrijvingen worden uitgesloten van deelname, waarvan de inzender schriftelijk / per e-mail wordt bericht.
  3.5 Degene die inschrijft voor deelname aan de InnovAward is daarmee automatisch gebonden aan de bepalingen van dit Reglement, zoals dit door het bestuur van de InnovAward-Raad kan worden gewijzigd, telkens in de laatste versie daarvan.
InnovAward-Raad
  4.1. De InnovAward-Raad2 is bij besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg d.d. 11 maart 2014 ingesteld.
  4.2 De InnovAward-Raad bestaat uit het bestuur en de selectiecommissie (hierna: SC).
  4.3 Het bestuur bestaat uit 5 leden en is samengesteld uit een vertegenwoordiging van de
  Provincie Limburg (voorzitter) en de CEO’s van de Brightlands Campussen.
  4.4 Het bestuur streeft naar unanimiteit doch besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Elk lid van het bestuur heeft 1 stem. Besluiten worden slechts genomen indien
  het voltallige bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de stemmen staken,
  heeft de voorzitter van het bestuur de doorslaggevende stem.
  4.5 De SC bestaat uit 5 leden.
  4.6 De leden van de SC worden ingesteld door het bestuur, zulks op voordracht van de
  overige leden van de SC en pas nadat het beoogde lid door het voltallige bestuur akkoord
  is bevonden.
  4.7 Een lid van het bestuur of de SC kan door het bestuur tussentijds worden ontheven van
  zijn/haar lidmaatschap van het bestuur of de SC op grond van gewichtige redenen.
  4.8 De leden van het bestuur en de SC zijn integer en onafhankelijk in hun oordeelsvorming.
  Zij zijn ondernemer, dan wel (beroepsmatig) betrokken bij de ontwikkeling van
  ondernemerschap en/of innovatie.
  4.9 Elk lid van het bestuur of de SC zal onmiddellijk en uit eigen beweging schriftelijk melding
  maken aan zijn collega-leden, alsook aan de secretaris van het bestuur, indien en voor zover het betrokken lid met een deelnemer aan de InnovAward, direct of indirect, persoonlijke en/of zakelijke contacten onderhoudt c.q. heeft onderhouden, op welke wijze ook, waardoor (de schijn van) belangenverstrengeling aanwezig is of kan ontstaan en daarmee de vereiste onafhankelijke, geloofwaardige en integere oordeelsvorming van het betrokken lid in het geding is of kan komen.

2) Zie bijlage A voor een overzicht van de structuur.

  4.10 Indien zich een situatie als in artikel 4.9 bedoeld voordoet, zal het betrokken lid zich onthouden van elke handeling, welke ook, die de in de artikelen 5 en 8 bedoelde selectieprocessen kan beïnvloeden en/of tot eventuele bevoordeling dan wel benadeling van de betrokken deelnemer kan leiden. Daarnaast zal het betrokken lid zich alsdan onthouden van het geven van een oordeel omtrent die deelnemer en zal het lid de betrokken deelnemer niet voordragen om op de in de artikelen 5 en 8 genoemde lijsten te worden vermeld.
Voordracht genomineerden
  5.1 De SC dient over te gaan tot het selecteren van maximaal 15 genomineerden uit de inzendingen van deelnemers aan de InnovAward op basis van onderstaande criteria:
  a. innovatie: de mate en de wijze waarop de deelnemer in staat is om te innoveren en
  hiermee concurrentievoordeel te creëren;
  b. realiteitszin: de mate waarin het product of proces daadwerkelijk kan worden
  gerealiseerd;
  c. economische spin off voor Limburg: de mate waarin het product of proces in de
  provincie Nederlands Limburg wordt of kan worden ontwikkeld en/of geproduceerd;
  d. marktintroductie: de mate waarin het product of proces daadwerkelijk door de markt
  wordt/ kan worden geabsorbeerd;
  e. duurzaamheid: de mate waarin het product of proces voorziet in de behoefte van de
  huidige generatie zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheden van de toekomstige
  generaties om in behoefte te voorzien (volgens de richtlijnen van Brundtland 1987).
  5.2 Ten behoeve van hun oordeelsvorming leggen de SC-leden (bedrijfs-)bezoeken af bij
  genomineerde deelnemers en kunnen die deelnemers worden gevraagd nadere informatie
  te verstrekken. Ook kan een deelnemer worden verzocht aan de SC een presentatie te geven.
  5.3 De beoordeling van de inzendingen gebeurt als volgt:
  a. De inzendingen worden door ieder SC-lid beoordeeld op basis van de in 5.1 genoemde criteria, waarbij het belang van ieder criteria een wegingsfactor heeft. Op grond daarvan is de bijdrage van iedere factor afzonderlijk in de eindscore per ingezonden project als volgt: – mate van innovatie (weging 30);
  – economische spin off (weging 25); – realiteitszin (weging 20);
  – marktintroductie (weging 15);
  – duurzaamheid (weging 10).
  Het project wordt op bovenstaande criteria beoordeeld (schaal 0-10).

  5.2  Ten behoeve van hun oordeelsvorming leggen de SC- leden (bedrijfs-)bezoeken af bijgenomineerde deelnemers en kunnen die deelnemers worden gevraagd nadere informatie te verstrekken. Ook kan een deelnemer worden verzocht aan de SC een presentatie te geven.
  5.3  De beoordeling van de inzendingen gebeurt als volgt:

   a. De inzendingen worden door ieder SC-lid beoordeeld op basis van de in 5.1 genoemde criteria, waarbij het belang van ieder criteria een wegingsfactor heeft. Op grond daarvan is de bijdrage van iedere factor afzonderlijk in de eindscore per ingezonden project als volgt: – mate van innovatie (weging 30);
   – economische spin off ( weging 25); – realiteitszin ( weging 20);
   – marktintroductie ( weging 15);
   – duurzaamheid (weging 10).
   Het project wordt op bovenstaande criteria beoordeeld (schaal 0-10).

   b. De beoordelingen worden vermenigvuldigd met de wegingsfactor.
   c. De resultaten van deze vermenigvuldiging worden bij elkaar opgeteld
   (= de totaalscore van een inzending) .
   d. Per SC-lid worden de totaalscores geranked van hoog naar laag. Om de scores
   van de SC-leden met elkaar te kunnen vergelijken, worden de totaalscores per selectiecommissie-lid geranked, waarbij de hoogste totaalscore een 1 ontvangt; de daarop volgende lagere score een 2 en zo verder.
   e De rankings van ieder SC-lid van eenzelfde project worden bijelkaar opgeteld.
   f De 15 laagst scorende projecten zijn genomineerden.
   5.4 De SC zal op basis van de hiervoor vermelde beoordelingssystematiek, uit alle inzendingen een lijst met maximaal 15 genomineerden samenstellen. Hierbij wordt gestreefd genomineerden te selecteren binnen drie categorieën, te weten:
   – ondernemingen 0-10 werknemers;
   – ondernemingen 10-50 werknemers;
   – ondernemingen 50 en meer werknemers.
   Deze lijst zal per genomineerde worden vergezeld van een schriftelijke motivering, waarom de genomineerde op grond van de toepasselijke criteria door de SC als zodanig is geselecteerd.
   5.5 Deze door de SC aldus opgestelde lijst van maximaal 15 genomineerden (met motivering) wordt vervolgens aan het bestuur ter beschikking gesteld. Het bestuur stelt de lijst van de maximaal 15 genomineerden voor de InnovAward vast. Daarna worden de deelnemers schriftelijk bericht of zij wel of niet zijn genomineerd. Over de selectie kan niet worden gediscussieerd en/of gecorrespondeerd.

  Beoordeling voortgang
   6.1 De genomineerden dienen nadat zij vernomen hebben dat ze genomineerd zijn een voortgangsformulier in te dienen. Dit voortgangsformulier wordt de genomineerden toegezonden. Waarbij de dan geldende inzendtermijn (bekendgemaakt via de website) gerespecteerd dient te worden.
   6.2 Nadat het voortgangsformulier is ontvangen, ontvangt de genomineerde daarvan een ontvangstbevestiging.
   6.3 Het onvolledig en/of niet tijdig indienen van het voortgangsformulier leidt voor de genomineerde tot uitsluiting van verdere deelname aan de InnovAward, waarvan de genomineerde schriftelijk wordt bericht.
   6.4 De beoordeling van de voortgang van de genomineerde projecten geschiedt aan de hand van het daartoe bestemde ingevulde voortgangsformulier en een gesprek van de genomineerde met de SC.
  Selectie winnaars
   7.1 Op basis van het ingediende voortgangsformulier en het gesprek met de SC zal door de SC een lijst met potentiële winnaars (met motivering) worden opgesteld en vervolgens aan het bestuur ter beschikking worden gesteld. De beoordeling door de SC vindt plaats op basis van de voortgang van het genomineerde project als bedoeld in artikel 6 en op basis van
   de in artikel 5.1 genoemde criteria.
   7.2 Het bestuur selecteert vervolgens, met inachtneming van de in artikel 5.1 genoemde
   criteria, tijdens een voor dat doel bijeengeroepen bestuursvergadering, uit de haar door de
   SC voorgedragen lijst van potentiële winnaars maximaal 3 winnaars van de InnovAward.
   7.3 Het bestuur zal per winnaar in een rapport motiveren op welke gronden deze als winnaar
   voor de InnovAward is geselecteerd. Het bestuur maakt een volledig eigen afweging gebaseerd op de criteria zoals vermeld in dit Reglement. Deelnemers kunnen het bestuur hier niet op aanspreken of bezwaar maken tegen de besluitvorming van het bestuur.
  Feestelijke uitreiking
   8.1 Tijdens de feestelijke uitreiking worden de winnaars van de InnovAward bekend gemaakt. Hen wordt daarbij het in artikel 7.3 bedoelde rapport overhandigd. De datum van de feestelijke uitreiking wordt tijdig bekend gemaakt.
   8.2 Nominatie voor de InnovAward verplicht de genomineerden om bij de feestelijke uitreiking aanwezig te zijn.
  Publiciteit
   9.1 De namen van de deelnemers aan de InnovAward en de namen van de door hen ingezonden projecten worden bekend gemaakt op de website www.limburgenco.nl en/of publicitair gebruikt. Daarnaast wordt een omschrijving van de winnende projecten bekend gemaakt op de website www.limburgenco.nl en/of publicitair gebruikt. Door deelname/ inschrijving stemmen de deelnemers expliciet in met deze publicatie.
   9.2 Door inschrijving en deelname aan de InnovAward geeft een deelnemer namens alle partijen zoals die in het inschrijfformulier zijn vermeld, aan de InnovAward-Raad onherroepelijk toestemming om zijn (bedrijfs-)naam en (bedrijfs-)pro el te gebruiken voor publicitaire doeleinden in het kader van de InnovAward.
   9.3 De winnaars van de InnovAward zijn gerechtigd om voor eigen communicatiedoeleinden, corporate brochures, website en sponsoring gebruik te maken van het logo van de InnovAward, zulks conform de richtlijnen van laatstgenoemde.
   9.4 De genomineerden en winnaars van de InnovAward zullen op verzoek van de InnovAward- Raad bereid zijn mee te werken aan publiciteit, het geven van interviews en het verstrekken van testimonials.
  Aansprakelijkheid
   10.1 De InnovAward-Raad kan niet aansprakelijk worden gesteld en aanvaardt ter zake evenmin aansprakelijkheid voor schade, welke ook, die verband houdt met of voortvloeit uit inschrijving en/of deelname aan de InnovAward.
  Informatieverstrekking
   11.1 De inzender die inschrijft voor deelname aan de InnovAward dient in elk stadium, zowel gevraagd als ongevraagd, aan de InnovAward-Raad alle relevante informatie te verstrekken.
  Uitsluiting van deelname
   12.1 Aanvullend op het bepaalde in de artikelen 3.4 en 6.3 van dit reglement, behoudt de InnovAward-Raad zich het recht voor over te gaan tot uitsluiting van (verdere) deelname aan de InnovAward indien daartoe, naar haar oordeel, gewichtige redenen bestaan (zoals faillissement of negatieve publiciteit).
  Slotbepalingen
   12.1 Aanvullend op het bepaalde in de artikelen 3.4 en 6.3 van dit reglement, behoudt de InnovAward-Raad zich het recht voor over te gaan tot uitsluiting van (verdere) deelname aan de InnovAward indien daartoe, naar haar oordeel, gewichtige redenen bestaan (zoals faillissement of negatieve publiciteit).


powered by